Algemene voorwaarden OPLEIDINGEN

Art. I Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.
Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Art. II Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van CADucation, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel III lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel IV lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Art. III Aanvragen en bevestiging opleiding

Aanvragen van een offerte voor een door CADucation te verzorgen opleiding kan door de opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail of website.

De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding komt tot stand door acceptatie van de offerte.

De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. CADucation is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Art. VI Prijzen van opleiding

De prijs van de opleiding die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

In de geoffreerde prijs van de opleiding zijn de kosten voor het materiaal voor de opleiding inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, de BTW wordt apart vermelde op de factuur.

Art. VII Betaling

Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel III of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel IV zendt CADucation een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever na elke gegeven opleidingsdag of na de volledige opleidingsduur. Dit afhankelijk van de termijn waarover de opleiding is verspreid of wat in de offerte vermeld staat.

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van CADucation of door middel van storting op een door CADucation aangewezen bank- of girorekening.

Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.

Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor CADucation voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Art. VIII Annulering open opleiding/in-company opleiding door de opdrachtgever

Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open opleiding is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste dag van de opleiding.

Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan de opleiding door de opdrachtgever reeds is voldaan, ontvangt hij bij annulering dit bedrag terug minus € 25,00 (exclusief BTW) aan administratiekosten. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één (1) week voor de eerste dag van de opleiding zal 50% van het verschuldigde bedrag van de opleiding als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste dag van de opleiding is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.

Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst van de opleiding na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.

Art. IX Verhindering van de deelnemer

Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij CADucation. Aan deze vervanging zijn voor de opdrachtgever geen extra kosten verbonden.

Art. X Annulering door CADucation

CADucation behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste dag van de opleiding. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.

CADucation zal het eventueel door de opdrachtgever vooraf betaalde bedrag van de opleiding restitueren. Indien mogelijk biedt CADucation de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag van de opleiding niet gerestitueerd.

Art. XI Aansprakelijkheid

CADucation is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van CADucation of de annulering van de opleidingsovereenkomst door CADucation tenzij aan CADucation opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien CADucation op enig moment ondanks het bepaalde in lid I wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Art. XII Intellectueel eigendom

Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectueel eigendom, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door CADucation voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CADucation is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Art. XIII Vervanging docent of trainer

CADucation is ten alle tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Art. XIV Reclame

De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleidingsovereenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van CADucation. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.

Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Art. XV Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van CADucation en overeenkomsten tussen CADucation en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de rechter in de vestigingsplaats van CADucation, of directe omgeving, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CADucation het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
About CADucation

Opleidingen en advisering in Computer ondersteunt ontwerpen, gebruik van GIS in de CAD omgeving en Bouwwerk Informatie Modellen in de Infrastructuur.

Algemene voorwaarden